• Family Group - Social Media

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej
Celem terapii jest wspomaganie funkcji rozwojowych w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, koordynacji wzrokowo –słuchowo –ruchowej, orientacji przestrzennej, małej i dużej motoryki.
Przed rozpoczęciem terapii dokonywana jest diagnoza, która wyznacza kierunek pracy z dzieckiem.
Terapia skierowana jest do dzieci:

  • w wieku 6 lat z grupy ryzyka dysleksji
  • u których występują specyficzne trudności w uczeniu się
  • ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową

Ważnym elementem pracy terapeutycznej jest współpraca z Rodzicami. W związku z tym mają oni możliwość:

  • odbywania stałych konsultacji z terapeutą
  • uczestnictwa w zajęciach

Podstawą pracy są pomoce oraz autorskie materiały dydaktyczne pozwalające na aktywizowanie wszystkich funkcji rozwojowych, w tym integracji sensorycznej.
Z uwagi na współwystępujące problemy emocjonalne u Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, terapeuci w swojej pracy kładą duży nacisk na pracę psychoedukacyjną.
Koszt: 50 zł za 45 minut zajęć indywidualnych

Zajęcia stymulujące w zakresie rozwijania umiejętności matematycznych
Zajęcia te skierowane są do dzieci:

  • szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących zainteresowanie matematyką
  • mających problemy z nauką matematyki w szkole

Podstawą pracy jest program Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, autorytetu w tej dziedzinie.
Koszt: 50 zł za 45 minut zajęć indywidualnych