Pracownia socjoterapii i psychoedukacji

Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Adresatami tych grup są dzieci i młodzież:

  • z zaburzeniami emocjonalnymi, wycofane, posiadające nieadekwatną samoocenę,
  • z nadpobudliwością psychoruchową,
  • z zespołem ADHD,
  • z zaburzeniami zachowania,
  • z zespołem Aspergera,
  • ze specyficznymi trudnościami w nauce,
  • wykazujące trudności w budowaniu kontaktu z innymi,
  • wykazujące buntownicze reakcje,

Zapis do grupy rozpoczynamy od konsultacji z rodzicami i spotkania dziecka z psychoterapeutą po to, by uzyskać informację o problemach dziecka oraz o przyczynach ich powstawania. Ilość tych spotkań to najczęściej od 3 do 5. Każde spotkanie trwa 50 minut. Rodzic otrzymuje na ostatnim spotkaniu informację czy należy podjąć oddziaływanie socjoterapeutyczne i w jakim celu czy też psychoterapię indywidualną.

W toku pracy grupy rodzice otrzymują informacje o sposobie funkcjonowania dziecka w trakcie zajęć oraz efektach uzyskiwanych w toku tych zajęć. Konsultacje te są nieodpłatne.

Koszt 50,00zł za 90 minutowe spotkanie. Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu.

Grupy psychoedukacyjne

Ofertę tę kierujemy do dzieci, które mają problemy natury emocjonalno społecznej.

Uczestnicy uczą się rozumieć siebie i innych, doświadczają siebie w kontakcie, wyrażają swoje przeżycia, wrażenia i problemy. Mówią o sobie na forum grupy i słuchają innych. W trakcie spotkań duży nacisk kładziemy na rozwijanie kreatywności i świadomości emocjonalnej, która ma istotne znaczenie w komunikowaniu się i w rozwijaniu samokontroli. Uczestnicy w różnych zaaranżowanych sytuacjach doświadczają współpracy oraz siebie jako jednostki w poczuciem wpływu i ważności.

Koszt 60 zł za 90 minutowe spotkanie. Spotkania grupy odbywają się 1 raz w tygodniu.

Grupy te prowadzimy od 2005 r również w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zajęcia odbywają się również w cyklach 1 raz w tygodniu 90 minut. Koszt ustalany jest indywidualnie.

Kontakt:
Elżbieta Kozłowska, psychoterapeuta – tel. 510-168-478