Diagnoza psychologiczna

W ramach usług Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Progresja” wykonujemy diagnozy psychologiczno – pedagogiczne i wydajemy opinie uznawane przez wszystkie instytucje oświatowe na terenie całego kraju:

 1. Diagnozę psychologiczną w zależności od problemu z wydaniem opinii:
  • przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną;
  • odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
  • przedłużenia obowiązku przedszkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi;
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat;
  • spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą;
  • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
  • dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.
 2. Diagnozę trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ z wydaniem opinii.
 3. Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ oraz badanie ryzyka dysleksji z wydaniem opinii.
 4. Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju dziecka w wieku od 5 miesiąca życia do 3 roku życia.
  Diagnoza testem DSR umożliwia wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywania słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Badanie to może posłużyć do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych. Również może różnicować dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
 5. Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów.

Diagnoza psychologiczna w zależności od problemu/wywiad, testy psychologiczne, wydanie opinii psychologicznej – 180-240 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ wraz z konsultacjami; psychologiczną, pedagogiczną, omówienie wyników i wydanie opinii – 320 zł

Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ wraz z opinią – 240 zł, badanie ryzyka dysleksji dodatkowo – 100 zł

Diagnoza pedagogiczna – 100 zł

Diagnoza logopedyczna – 100 zł

Kontakt:
Joanna Łukasik-Figurska, psycholog, pedagog, psychoterapeuta – tel. 602-150-170