Cennik

Diagnoza psychologiczna w zależności od problemu/wywiad, testy psychologiczne, wydanie opinii psychologicznej – 180-240 zł

Diagnoza trudności szkolnych /dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia/ wraz z konsultacjami; psychologiczną, pedagogiczną, omówienie wyników i wydanie opinii – 320 zł

Diagnoza gotowości szkolnej /5-, 6-latki/ wraz z opinią – 240 zł, badanie ryzyka dysleksji dodatkowo – 60 zł

Diagnoza pedagogiczna – 100 zł

Diagnoza logopedyczna – 100 zł

Konsultacja psychologiczna – 100 zł

Konsultacja pedagogiczna  – 70 zł

Sesja terapii dla rodziców od 45 -50 min. – 100 zł

Sesja terapii całej rodziny 90 min. – 200 zł

Terapia pedagogiczna /indywidualna od 45  do 60 min. – 50 – 70 zł

Terapia psychologiczna /indywidualna/- 50 min. – 100 zł

Terapia logopedyczna –od 45 do 60 min. – 70 zł

Socjoterapia grupowa dla dzieci i młodzieży – 90 min. – 60 zł

W ramach udziału dziecka w zajęciach rodzic może skorzystać z nieodpłatnej konsultacji z psychoterapeutą. W razie zapotrzebowania istnieje możliwość wydania opinii psychologiczno – pedagogicznej z zaleceniami dotyczącymi pracy z dzieckiem dla rodziców i dla szkół.

Interwencja kryzysowa /sesja indywidualna/ 50 min. – 100 zł, interwencja w domu klienta 150 – 250 zł /w zależności od odległości od miejsca zamieszkania/

Integracja Sensoryczna /SI/ diagnoza – 3-4 spotkania – 300 zł

Terapia SI – 60 min. – 70 zł

Badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) /pierwszym polski znormalizowanym testem do badania aktualnego poziomu rozwoju dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Służy do oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka oraz do oceny jego właściwości temperamentalnych. Badanie jest niezwykle istotne we wczesnym wykrywaniu sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; ocena ważnych dla rozwoju cech temperamentu. Służy do określania kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych badanie wraz z diagnozą – 300 zł

Diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych testów – 200 zł

* Nasza Poradnia jest wyposażona we wszystkie nowoczesne testy do badania dzieci Skalę Dojrzałości Umysłowej Columbia, Dziecięcą Skalę Rozwojową DSR, Skalę Inteligencji i Rozwoju IDS, Skalę Inteligencji WISC-R.